Szennyvíztelep

Szennyvíztelep fejlesztési pályázat

KKMO 7


Közép- és Kelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 7. (KKMO 7)


Projekt információk

Kedvezményezett neve: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.
Solt Város Önkormányzata
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat
Heves Város Önkormányzata
Tiszabő Községi Önkormányzat
Szerződött támogatási összeg: 4 874 325 292 Ft
Támogatás mértéke (%-ban): 86.996100 %
A projekt azonosító száma: KEHOP-2.2.1-15-2015-00024
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.11.30.
CSERKESZŐLŐ

A községben kiépített csatornahálózat üzemel, a keletkező szennyvizeket biológiailag tisztítják. A csatornahálózat tovább bővíthető az igények szerint. El kell érni, hogy minél több ingatlan bekötése megtörténjen. A régebbi építésű csatornák leromlott állapota miatt sok helyen bejut a rendszerbe csapadékvíz, ami túlterhelést okoz a tisztítótelepen. A község szennyvíz elvezetése gravitációs csatornahálózaton keresztül történik. Az összegyűlt szennyvíz átemelőbe jut, ahonnan szivattyúk segítségével nyomócsövön keresztül a szennyvíz tisztító telepre kerül.
A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII.25.) KvVM rendeletben foglaltak szerint az agglomeráció felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területen található, ebből kifolyólag a településen tervezett szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatorna hálózat bővítése és korszerűsítése mind környezetvédelmi, mind környezet egészségügyi szempontból indokolt.

SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP

A szennyvíztisztító telep Cserkeszőlő külterületén a 0116 helyrajzi számú ingatlanon található. A terület tulajdonosa: Cserkeszőlő Község Önkormányzata (5465 Cserkeszőlő Köztársaság tér 1.). A felújítás tervezése közben nem merült fel kisajátítási igény. A jelenlegi ingatlant a 0115/6, 0113/12 hrsz-ú ingatlanok veszik körül. A meglévő szennyvíztisztító telep Cserkeszőlő község csatornahálózatán beérkező szennyvizeit, valamint a tengelyen beszállított folyékony hulladékot tisztítja.

A fejlesztési igény meghatározása

Cserkeszőlő település a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területen lévő település, a meglévő szennyvíztisztító telep technológiája korszerűtlen, ezért környezetvédelmi és környezet-egészségügyi szempontból szükséges a szennyvíztisztító telep korszerűsítése. Műszaki szükségesség A szennyvíztisztító telep korszerűtlen, a jelenlegi előírásokat hosszabb távon teljesíteni nem képes technológiával üzemel.
A tárolók vízzáróságától és kialakításától függően a szennyvizek jelenlegi elhelyezése az alábbi:

A szakszerűen kialakított zárt tárolókból a nem közművel gyűjtött szennyvizet vállalkozók szippantják ki és szállítják el (hivatalosan a szennyvíztisztító telepre).

A szakszerűtlen (ez a döntő többség) kialakítású tárolókból - gyakorlatilag szikkasztó aknákból - a települési folyékony hulladék a talajba, talajvízbe jut, elszennyezve azokat. A keletkező szennyvizek (települési folyékony hulladék) csak csekély hányada (komfortos lakóingatlanonként is évente csak néhány m3, a ténylegesen keletkező szennyvíznek 5-10%-a) kerül a lakossági tárolókból kiszippantásra és elszállításra. A települési átlagot tekintve még kedvezőtlenebb adatok láthatóak, mivel a tengelyen beszállított szennyvíz fajlagos mennyisége nem éri el a 3 m3/ingatan/év értéket.

A nem közművel gyűjtött szennyvíz elszállítása és elhelyezése nem kellően dokumentált.

Gazdasági szükségesség A projekt által fejlesztendő tevékenység gazdasági szükségességét az alábbi indokok teszik megalapozottá:

A tervezett fejlesztések által kialakuló megnyugtató környezetvédelmi helyzeten alkalmas arra, hogy megerősítse befektetők számára a megbízható gazdasági, befektetési környezet képét.

A nem csatornázott területekről a tulajdonosoknak kell megoldaniuk a folyékony hulladék elszállítását a szennyvíztisztító telepre, mely főként a nehéz gazdasági környezetben jelentős terhet ró a lakosságra.

A fejlesztés megvalósítása nélkül, az Üzemeltetőnek a szennyvíztisztító telep műszaki állapotának további romlása miatt az elkövetkező években tovább újabb bírságra is lehet számítani. A felszíni levegőztetési rendszer és az iszapszikkasztó ágyas iszapelhelyezés a rendkívül dinamikusan fejlődő település részére nem megfelelő. A műtárgyak és a kiszolgáló létesítmények állaga rendkívül rossz.

Társadalmi szükségesség A projekt által fejlesztendő tevékenység társadalmi szükségességét az alábbiak teszik megalapozottá:

A nem megfelelő szennyvízkezelés egészségügyi kockázatai a projekt megvalósítását indokolják.

A műszaki fejlesztési igény szoros összefüggésben van a társadalmi igénnyel, hiszen egy műszakilag megfelelően kialakított rendszerrel a lakosság biztonságos szennyvízellátása is megoldottá válik.

A beruházás megvalósítása révén hozzájárul a helyi, tágabb értelemben a regionális környezeti, egészségi állapot javulásához.

A felszíni és a felszín alatti vizek terhelése a környezeti elemek állapotának romlását, hasznosíthatósági lehetőségeinek csökkentését célozza.

Az alapinfrastruktúra nem megfelelősége a településfejlesztési lehetőségeket korlátozza.

Az ökológiailag kedvezőbb környezet megteremtésével növekszik a lakosság komfortérzete, életminőségük növekszik.

Az összkomfortos lakókörnyezet növeli az egyes ingatlanok értékét, fokozza a település lakosságmegtartó képességét.

A szennyvízelhelyezés szabályossága nehezen ellenőrizhető̋, környezeti terhelés veszélye nagyobb, a fejlesztéssel ez minimálisra csökkenthető.


Projekt céljai

A projekt célja a hatályos előírásoknak megfelelő szennyvíztisztító telep kialakítása a meglévő telep korszerűsítésével.

Szennyvíztisztító telep műszaki és technológiai korszerűsítése.

A szennyvíztisztító telep fejlesztése révén az üzemeltethetőség gazdaságosabb lesz, az üzemeltetési költségek jelentős csökkenése várható a fejlesztés révén.

A telep fejlesztése után a jogszabályi háttér és a jogkövető magatartás miatt az egyéni szennyvíztárolók, szikkasztók tulajdonosainak a csatornahálózatra történő fokozatos rákötésre lehet számítani, a hálózatba kapcsolt szennyvíz-elvezetéssel, jelentősen javulhat a környezet állapota.

Jelenleg hatályos hazai és EU-s normák, jogszabályi előírások, irányelvek, határértékek betartásával a térség környezetkímélő élhetőségének a biztosítása.

A projekt révén megbízható társadalmi, gazdasági, befektetési környezet kialakulásának elősegítése.

Horizontális és fenntarthatósági szempontok biztosítása.

Egészséges, tiszta település kialakítása, emberi egészség védelme, életminőség javulása, környezetvédelem, ökoszisztéma javítása.

Célok realitása

Már a vízjogi engedélyezési tervezésnél is reális célok, indikátorok kerültek meghatározásra. A helyi szükségletek, a jelenlegi és a tervezett műszaki paraméterek, valamint a 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet elvárásai maximális összhangban állnak.

A tervezés, a megvalósítás, az üzemeltetés tehát reális alapokon nyugszik, megvalósítható, hosszú távon a kiépült rendszer gazdaságosan fenntartható.

Az elérni kívánt célok illeszkednek a támogatási konstrukció, az EU és hazai szakpolitikai cél¬kitűzésekhez.

A Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról szóló (hatályos) 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet szerint Cserkeszőlő önállóan alkot agglomerációt, más település nincs ide sorolva.