Adatkezelési tájékoztató a Hírlevél folyamathoz

A Cserkeszőlő Községi Önkormányzat, Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal, Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ (továbbiakban: Közös Adatkezelő) a (továbbiakban) „Közös Adatkezelők” az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről (a továbbiakban: „GDPR”) alapján az Adatkezelők által végzett Hírlevél folyamat kapcsán, az alábbiakban tájékoztatja az érintetteket személyes adataik kezelésével kapcsolatban. 

Közös Adatkezelők

Név: Cserkeszőlő Községi Önkormányzat
Székhely: 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1.
Honlap: http://cserkeszolo.hu/onkormanyzat
Telefonszám: +36 56 568-451, +36 56 568-462
E-mail cím: onkormanyzat@cserkeszolo.hu 
Képviselő: Varga Attila
Képviselő elérhetősége: 56/568-455

Név: Cserkeszőlő Község Polgármesteri Hivatala
Székhely: 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1.
Honlap: http://cserkeszolo.hu/onkormanyzat
Telefonszám: +36 56 568-451, +36 56 568-462
E-mail cím: jegyzo@cserkeszolo.hu
Képviselő: Dr. Tóth Dániel
Képviselő elérhetősége: 56/568-455

Név: Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ
Székhely: 5465 Cserkeszőlő, Fürdő utca 25.
Honlap: http://cserkeszolo.hu/furdo/strandfurdo 
Telefonszám: +36 56 568-466
E-mail cím: furdovezeto@cserkeszolo.hu 
Képviselő: Horváth Attila
Képviselő elérhetősége: +36 70 434-1833

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége

Adatvédelmi tisztviselő neve: Közinformatika Nonprofit Kft.
E-mail cím: dpo@kozinformatika.hu
Levelezési cím: 1043 Budapest, Csányi László u. 34
Telefonos elérhetősége: 06 (1) 610 9383 / 103

Adatkezelők által üzemeltetett weboldalak

http://www.cserkeszolo.hu/

A Hírlevél folyamatához kapcsolatos adatkezelés

1. Érintettek kategóriái

A hírlevélre feliratkozók.

2. Az adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) a) Az érintett hozzájárulása

3. Az adatkezelés célja

Ismertetők, reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek, információk, hírlevelek küldése.

4. A kezelt adatok köre:

Név, email cím

5. Az adatkezelés időtartama

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.
Bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. Ugyancsak visszavonható a hozzájárulás a kiküldött hírlevelekben megjelenő link alapján.

6. Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

A személyes adatok szolgáltatásának elmaradása esetén a hírlevélre való feliratkozás nem lehetséges.

7. Automatizált döntéshozatal (továbbá profilalkotás)

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatalra, ideértve a profilalkotást is, nem kerül sor.

8. A személyes adatok továbbítása, a személyes adatok címzettjei, illetve címzettek kategóriái

AdatfeldolgozóAktiv Digital Media Kft. 5600 Békéscsaba, Szigetvári u. 8
tel: +36 30 / 897 2050, email: marketing@aktivdigital.hu

Adott esetben a vonatkozó jogszabályi előírások alapján az érintett adatai továbbításra kerülhetnek egyéb illetékes szerv, hatóság részére.

9. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az Érintett kérheti az Adatkezelőtől:
a) a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
b) személyes adatainak helyesbítését,
c) személyes adatainak törlését,
d) személyes adatainak korlátozását, 
e) tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
f) az adatkezelésre panaszt nyújthat be a felügyeleti hatósághoz.

Az érintett ezen jogait az alábbi módokon gyakorolhatja:

9..1 Hozzáférés joga

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy a személyes adatainak a kezelése folyamatban van-e. Az Érintett kérésére az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtja be a kérelmét, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell a rendelkezésre bocsájtani, kivéve, ha az Érintett másként kéri. Az Érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, díjat számíthat fel.

9.2 Helyesbítéshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

9.3 Törléshez való jog

Az Érintett a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével kérheti a személyes adatainak törlését.

9.4 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) az érintett az Általános Adatvédelmi Rendelet 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

9.5 Tiltakozáshoz való jog

Amennyiben az érintett kifogásolja az adatainak kezelését, kérheti az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok, az adatok másolatainak törlését a GDPR-ban meghatározottak szerint.

9.6 Hozzájárulás visszavonása

Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A hozzájárulását akár postai, akár elektronikus úton az Adatkezelő elérhetőségein tudja kezdeményezni.

10 Az érintetti joggyakorlás általános szabályai

Amennyiben a személyes adat szolgáltatása jogszabályi kötelezettségen alapul, és az érintett ennek nem tesz eleget, az – az adott eljárási jogszabály rendelkezéseire figyelemmel – a kérelem visszautasítását vagy elutasítását eredményezheti.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri.

Az Adatkezelő az Érintett részére a tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

a) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.

Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az Érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti. 

11 Jogérvényesítési lehetőségek

Az Érintett a személyes adatai kezelésével kapcsolatban bármikor fordulhat az Adatkezelő adatvédelmi tisztségviselőjéhez Löfflinger Attila (cím: 1043 Budapest, Csányi László u. 34.). 

Az Érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. 

Az Adatkezelő az Érintett adatainak jogellenes kezelésével, vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Az Érintett a személyes adatai kezelésével kapcsolatos panasz esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat (dr. Péterfalvi Attila a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke, postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu).