Nyereményjáték adatkezelési tájékoztató

2023-09-07 14:42

Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ
Nyereményjáték 2023 adatkezeléséhez kapcsolódó
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Az adatvédelmi tájékoztató (továbbiakban: „Adatvédelmi tájékoztató”) célja, hogy a Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ , mint adatkezelő az általa szervezett nyereményjátékkal összefüggő adatkezelési gyakorlatáról az érinttettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információt, különösen az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről és az érintettek, mint játékosok jogairól és jogérvényesítési lehetőségeikről szóló tájékoztatást megadjon.

1.  Az Adatkezelő


Név: Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ
Székhely: 5465 Cserkeszőlő, Fürdő utca 25.
Telefon: +36 56 568-466
Elektronikus elérhetőség: info@cserkeszolo.hu
Képviseli: Horváth Attila

2.  Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége


Adatvédelmi tisztviselő neve: Közinformatika Nonprofit Kft.
E-mail cím: dpo@kozinformatika.hu
levelezési cím: 1147 Budapest, Ilosvai Selymes utca 120.
Telefonos elérhetősége: +36 1 786 23 63

3. Adatkezelő által szervezett Nyereményjáték 2023 nyereményjátékban résztvevők (Játékosok) adatainak kezelése

3.1. Az érintettek köre: Adatkezelő által szervezett nyereményjátékban résztvevő 18. életévet betöltött magánszemélyek, mint játékosok.

3.2. Az adatkezelés célja:

 • Az Adatkezelő által szervezett nyereményjáték lebonyolítása, ennek keretében a nyertes kisorsolása, a nyertes értesítése.

3.3. Az adatkezelés jogalapja:

 • GDPR 6. cikk a) pontja szerinti érintetti hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez

3.4. A kezelt adatok köre és célja:

A kezelt adatok köre A kezelt adatok célja
Név nyereményjáték lebonyolítása
cím nyereményjáték lebonyolítása
e-mail cím nyereményjáték lebonyolítása, kapcsolattartás
telefonszám nyereményjáték lebonyolítása, kapcsolattartás


3.5. Az adatkezelés időtartama:

 • a hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb a nyertes kisorsolását követő 5 évig kezeli az adatkezelő az adatokat.

3.6. Az adatok forrása:

 • közvetlenül az érintett.

3.7. A hozzájárulás visszavonása:

Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A hozzájárulását akár postai, akár elektronikus úton az 1. és 2. pontokban rögzített elérhetőségeken tudja kezdeményezni.

3.8. A személyes adatok továbbítása, címzettjei, illetve a címzettek kategóriái

Az Adatkezelő csak kivételes esetben és jogszabályi kötelezettség alapján adja át az érintett személyes adatait állami szervek, hatóságok - így különösen bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és szabálysértési hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság - számára.

Adatkezelő által igénybevett adatfeldolgozók: Aktiv Digital Media Kft. 5600 Békéscsaba, Szigetvári u. 8
tel: +36 30 / 897 2050, email: marketing@aktivdigital.hu

Adatkezelő az Ön adatait nem továbbítja 3. személy részére.

3.9. Az adatszolgáltatás elmaradásának következményei:

Tájékoztatjuk, hogy Ön nem köteles a hozzájárulását megadni az adatkezeléshez, enélkül azonban Ön nem tud részt venni a nyereményjátékban.

3.10. Automatizált döntéshozatal (továbbá profilalkotás)

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatalra, ideértve a profilalkotást is, nem kerül sor.

4.  Nyertes adatainak kezelése

A Nyertes nyereménye egy új TOYOTA AYGO X NG22 1.0L típusú személygépjármű (Nyeremény).

A Nyertes a nyeremény átvételével kötelezettséget vállal arra, hogy a részvételi szabályzatban foglalt feltételeknek eleget tesz.

A nyeremény a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján egyéb adóköteles jövedelemnek minősül és adófizetési kötelezettséget keletkeztet.

4.1. Érintettek köre

A nyertesként kisorsolt játékos.

4.2. Az adatkezelés célja

A Nyertes értesítése, Nyertes által vállalt kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése.

Az adatkezelés célja a nyeremények kifizetéséhez kapcsolódó számviteli kötelezettség teljesítése.

4.3. Kezelt adatok köre
   

A kezelt adatok köre A kezelt adatok célja
Név nyereményjáték lebonyolítása
cím nyereményjáték lebonyolítása
e-mail cím nyereményjáték lebonyolítása, kapcsolattartás
telefonszám nyereményjáték lebonyolítása, kapcsolattartás
nyertes személyigazolvány száma nyertes azonosítása, nyeremény átadás dokumentálása4.4.Az adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél.

Az adatkezelés törvényi kötelezettség teljesítése miatt szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti jogalap) figyelemmel az alábbi jogszabályokra:

 • -  számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.)
 • - az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény
 • - a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény


4.5.A kezelt személyes adatok forrása

A kezelt adat forrása az érintett személy.

4.6. A személyes adatok továbbítása, címzettjei, illetve a címzettek kategóriái

Az adatok a bevallási kötelezettség teljesítése végett a NAV felé továbbításra kerülnek.

Adatkezelő csak kivételes esetben és jogszabályi kötelezettség alapján adja át az Érintett személyes adatait állami szervek, hatóságok - így különösen bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és szabálysértési hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – számára.

4.7. A személyes adatok tárolásának ideje

A nyertes kisorsolását követő 5 évig kezeli az adatkezelő az adatokat.

4.8. Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei

A személyes adatok megadása nélkül Adatkezelő a Nyereményt nem tudja biztosítani a Nyertes részére.

Az érintett azon adatainak megadása, amelyeket jogi kötelezettség teljesítése alapján kezel, kötelező. A szükséges adatok megadása nélkül Adatkezelő nem képes a jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítésére.,

4.9.Automatizált döntéshozatal (továbbá profilalkotás)

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatalra, ideértve a profilalkotást is, nem kerül sor.

5.  Nyeremény átadásának nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos adatkezelés

Nyereményt nyilvános program keretében adja át a Nyerteseknek, továbbá nyilvánosságra hozhatja vagy más módon ismertetheti– Nyertes hozzájárulásával - a Nyertes nevét és fényképét a médiában, valamint más promóciós- és reklámcélokat szolgáló audio-, fotó- és videó anyagokban.

A Nyeremény átvételekor készült felvételek a Nyertes hozzájárulásával a Szervező weboldalán, illetve a kiírásban is szereplő weboldalakon, illetve Facebook oldalakon bemutatásra kerülhetnek.

5.1.Érintettek kategóriái

A nyertesként kisorsolt játékos.

5.2.Az adatkezelés célja:

Adatkezelő tevékenységének népszerűsítése, a nyilvánosság tájékoztatása a Nyeremény átadásáról.

5.3.Kezelt adatok köre

A kezelt adatok köre A kezelt adatok célja
Név Adatkezelő tevékenységének népszerűsítése, a nyilvánosság tájékoztatása
Nyertesről képmása Adatkezelő tevékenységének népszerűsítése, a nyilvánosság tájékoztatása


5.4. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontján alapul, az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása a személyes adatai kezeléséhez.

5.5. A kezelt személyes adatok forrása

A kezelt adatok forrása az érintett.

5.6. A személyes adatok tárolásának időtartama

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

5.7. Hozzájárulás visszavonása

Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

Amennyiben Ön a hozzájárulását visszavonja az Adatkezelő törli az adatait. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A hozzájárulását akár postai, akár elektronikus úton az 1. és 2. pontokban rögzített elérhetőségeken tudja kezdeményezni.

5.8. A személyes adatok továbbítása, címzettjei, illetve a címzettek kategóriái

Az Ön neve és készült felvételek publikálásra kerülnek a honlapon, közösségi oldalon, médiában.

Adatkezelő csak kivételes esetben és jogszabályi kötelezettség alapján adja át az Érintett személyes adatait állami szervek, hatóságok - így különösen bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és szabálysértési hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – számára.

5.9. Automatizált döntéshozatal (továbbá profilalkotás)

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatalra, ideértve a profilalkotást is, nem kerül sor.

5.10. Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei

Tájékoztatjuk, hogy Ön nem köteles a hozzájárulását megadni az adatkezeléshez, az Ön hozzájárulása nélkül az Ön adatai kerülnek közzétételre.

6.  Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Érintett tájékoztatáshoz való joga

A jelen Adatvédelmi tájékoztatóval biztosítja az Adatkezelő a tájékoztatást az adatkezelési tevékenységéről.

Hozzáférés joga

Az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • adatkezelő által kezelt adatokról, az érintett személyes adatok kategóriáiról;
 • ha az adatokat nem az Érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 • az adatkezelés céljáról, jogalapjáról;
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • az Érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
 • automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az Érintett kérésére az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja első alkalommal díjmentesen. Az Érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló díjat számíthat fel.

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az Érintett jogainak védelme érdekében az Adatkezelő köteles meggyőződni az Érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az Érintett személyének azonosításához kötött.

Helyesbítéshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Törléshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Érintettre vonatkozó személyes adatokat, amennyiben a jogszabályban rögzített indokok valamelyike fennáll.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az Érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.
 • Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A tiltakozáshoz való jog

Az Érintett személy saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint az Adatkezelő a személyes adatát a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. Ebben az esetben az Adatkezelőnek kell igazolnia, hogy a személyes adat kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Az érintetti joggyakorlás általános szabályai

Amennyiben a személyes adat szolgáltatása jogszabályi kötelezettségen alapul, és az Érintett ennek nem tesz eleget, az – az adott eljárási jogszabály rendelkezéseire figyelemmel – a kérelem visszautasítását vagy elutasítását eredményezheti.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri.

Az Adatkezelő az Érintett részére a tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

 • észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
 • megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.

Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az Érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

Jogérvényesítési lehetőségek

Az Érintett a személyes adatai kezelésével kapcsolatban bármikor fordulhat az Adatkezelőhöz közvetlenül az 1. pontban rögzített elérhetőségen, vagy az Adatkezelő adatvédelmi tisztségviselőjéhez a Közinformatika Nonprofit Kft-hez (levelezési cím: 1147 Budapest, Ilosvai Selymes utca 120., E-mail cím: dpo@kozinformatika.hu ).

Az Érintettnek lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per - az érintett választása szerint – az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye, illetve az Adatkezelő székhelye szerint illetékes Törvényszék előtt is megindítható.

A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon.

Az Érintett a személyes adatai kezelésével kapcsolatos panasz esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat (postai cím: 1363 Budapest, Pf. 9., cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu).