2020. ÉVI SZOCIÁLIS TÜZELŐANYAG TÁMOGATÁS

2020-10-06 10:03

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK 2020. ÉVI SZOCIÁLIS TÜZELŐANYAG TÁMOGATÁSÁRÓL SZÓLÓ DÖNTÉS

 

A Kormány 2011-ben indította el a szociális célú tüzelőanyag programot, amelynek keretében évről évre többszázezer rászoruló családnak nyújt segítséget. A legrászorultabb családok átmeneti, kiegészítő támogatáshoz juthatnak, így csökken a háztartások tüzelőanyag-költsége.

A kiegészítő támogatásra a Belügyminisztérium 2020. január 1-jei adatai alapján, az 5000 fő lélekszám alatti települési önkormányzatok pályázhattak.

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat az idei fűtési szezonban 2 895 600 forint vissza nem térítendő költségvetési támogatásban részesül a Belügyminiszter úr döntése értelmében.

A szociális tűzifa támogatás kérelmének feltételei:

1)      A kérelmező háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg:  

a) az egyedül élő, illetve gyermekét egyedül nevelő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át (85.500 Ft),

b) kettő vagy több együtt élő személy esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át (71.250 Ft).

 

2)      A kérelem elbírálásakor előnyben kell részesíteni azt a kérelmezőt, aki:

a) aktív korúak ellátásában,

b) időskorúak járadékában,

c) települési támogatásban (különösen lakhatási támogatásban) részesül,

d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család,

e) az adott fűtési szezonban még nem részesült Cserkeszőlő Község Önkormányzatától tűzifa támogatásban.

 

3)      A kérelemhez mellékelni kell:

-  jövedelemigazolást (rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét, nem rendszeres, illetve vállalkozásból származó jövedelemnél a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát),

- lakásbérleti, albérleti szerződés másolatát,

- a fogyatékosság, tartós betegség, egyedülállóság tényét igazoló iratot.

Nem kell jövedelemigazolást csatolnia annak a kérelmezőnek, aki a (2) bekezdésében felsorolt támogatások valamelyikében részesül.

 

4)      A kérelem beadási határideje:

A szociális célú tűzifa támogatás kérelme 2020. október 12-30-ig benyújtható a Családsegítő Szolgálatnál és a Szociális irodában.

 

Cserkeszőlő, 2020.10.02.

Varga Attila sk.

polgármester