Pályázati kiírás középiskolások tanulmányi ösztöndíjára

2020-09-22 16:11

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

középiskolások tanulmányi ösztöndíjára,

a 2020/2021-es tanévre

 

Cserkeszőlő Község Önkormányzata az „EFOP-1.5.3-16-2017-00074 Humán szolgáltatások fejlesztése a Kunszentmártoni Járásban” című pályázat keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával pályázatot hirdet

 

KÖZÉPISKOLÁSOK TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJÁRA.

 

Pályázhatnak azok a cserkeszőlői állandó lakcímmel rendelkező, 2-5. évfolyamos, a 2020/2021-es tanévben nappali tagozatos középiskolai tanulók, akiknek tanulmányi átlaga a 2019/2020-as tanév végén legalább 3,50 volt.

 

A 25 legjobb tanulmányi átlagú hallgató 10 hónapon keresztül havi 20.000,- Ft tanulmányi ösztöndíjban részesül.

 

Azon tanulók részére, akik a pályázati feltételeknek megfelelnek, de a fenti létszámkeretbe nem férnek bele, Cserkeszőlő Község Önkormányzata, a Képviselő-testület 216/2020. (IX. 17.) számú határozata alapján saját költségvetése terhére biztosítja a támogatást.

 

A pályázati kiírás feltételes, az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy az irányító hatóság engedélyezze a pénzügyi fedezet átcsoportosítását. Az engedélyezés után a nyertesek visszamenőleg, 2020. szeptember 1-től megkapják az ösztöndíjukat.

 

A pályázat benyújtása, elbírálása:

 

1.)      Benyújtási határidő: 2020. október 14. (szerda) 16 óra (postabélyegző dátuma)

 

2.)      Benyújtás módja:

  • Személyesen, ügyfélfogadási időben (hétfő, szerda: 8-16 óra, péntek: 8-12 óra)

            Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal Szociális Iroda

            5465. Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1.

  • Postai úton:

            Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal

            5465. Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1.

  • A Polgármesteri Hivatal bejáratánál elhelyezett postaládába bedobva
  • Elektronikusan, ügyfélkapun keresztül. Az Önkormányzat hivatali kapujának címe:       

            CSERKEONK      KRID: 452744161

 

A pályázati anyagot minden esetben lezárt borítékban kell benyújtani. A borítékra rá kell írni: „Középiskolások tanulmányi ösztöndíja 2020/2021.”

 

3.)      A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok:

·         a pályázati kiírás 1. számú mellékletében szereplő, hiánytalanul kitöltött és aláírt pályázati lap,

·         a 2019/2020. tanév végi bizonyítvány fénymásolata,

·         eredeti iskolalátogatási igazolás, melyen szerepel, hogy a pályázó a 2020/2021-es tanévben nappali tagozatos tanuló és hányadik évfolyamba jár,

·         lakcímkártya fénymásolata,

·         a pályázati kiírás 2. számú mellékletében szereplő, aláírt adatkezelési nyilatkozat.

 

4.)      Elbírálás menete:

 

a)      Formai ellenőrzés, melyben ellenőrzésre kerül:

·         minden kötelező dokumentum – hiánytalanul kitöltve – benyújtásra került-e,

·         a pályázó megfelel-e a pályázati feltételeknek.

 

A formailag hiányos pályázatok elutasításra kerülnek, hiánypótlás nincs!

 

b)       Sorrend felállítása:

·         A tanulmányi átlag két tizedes jegyre kerekítve kerül megállapításra,

·         A tanulmányi átlagok csökkenő sorrendje alapján kerülnek besorolásra a pályázók.

c)       Eredmény megállapítása:

·         A 20 legjobb tanulmányi átlagú pályázó részesül a tanulmányi ösztöndíjban.

·         Az eredményt Cserkeszőlő Község Képviselő-testülete hagyja jóvá, a benyújtási határidőt követő testületi ülésen.

·         Valamennyi pályázó írásban értesül az eredményről.

 

A nyertes pályázók havi rendszerességgel, minden hónap 5-ig kapják meg ösztöndíjukat.

Cserkeszőlő, 2020. szeptember 22.

 

                                                                                   Cserkeszőlő Község Önkormányzatának

                                                                                                   Képviselő-testülete

Letölthető dokumentumok: http://cserkeszolo.hu/storage/P%C3%A1ly%C3%A1zati%20ki%C3%ADr%C3%A1s%20k%C3%B6z%C3%A9pfok%C3%BA.pdf